FANDOM


armadura de pegaso:su portador es seiya sus tecnicas son:Dame tu fuerza,Meteoro Pegaso Pegasasu Sui Sei Ken (Cometa Pegaso) Pegasasu Ro-ringu Kurasshu (Remolino Pegaso)

armadura de dragon:su portador es shiryu sus tecnicas son: Rozan Kou Ryuu Ha (Dragón Naciente) Rozan Shou Ryuu Ha (Dragón Ascendente) Rozan Ryuu Hi Shou (Vuelo del Dragón) Escálibur (heredada) Último Dragón

armadura de cisne:su portador es hyoga sus tecnicas son:O-rora Ekusukyu-shon (Ejecución Aurora) Ho-rodoni-Sumeruchi (Tornado Congelante) Daiyamondo Dasuto (Polvo de Diamantes) Karitsuo (Círculo Ruso)

armadura de andromeda:su portador es shun sus tecnicas son:Nebyura Suto-mu (Tormenta Nebular) Nebyura Sutori-mu (Ventisca Nebular) Sanda-U_e-bu (Onda del Trueno) Nebyura Chi_e-n (Cadena Nebular) Ro-ringu de_ifu_ensu (Defensa Circular) Supaida-Netto (Telaraña) Kyasute_ingu Netto (Forma de Net) Supairaru Dakuto (Ducto Espiral) Bu-meran Shotto (Tiro Boomerang) Wairudo Torappu (Trampa Giratoria) Gure-to Kyapuchua- (Gran Captura)

          Uso de las cadenas:


Sa-kuru no Chi_e-n

 (Cadena con Círculo - Para Defensa) 

Sukuea-no Chi_e-n

 (Cadena con Triángulo - Para Ataque)

armadura de fenix:su portador es ikki sus tecnicas son: Hou Ou Gen Ma Ken (Puño Fantasma del Fénix) Hou Yoku Ten Shou (El aleteo del Fénix).

armadura de unicornio:su portador es jabu sus tecnicas son:Galope de Unicornio

armadura de leoncillo:su portador es ban sus tecnicas son:Bomba de leon

armadura de oso:su portador geki sus tecnicas son:El Abrazo del Oso

armadura de lobo:su portador es nachi sus tecnicas son:Jaula Mortal

armadura de hydra:su portador es ichi sus tecnicas son:Garras de Hydra Venenosas